PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Pellegrinagg

PELLEGRINAGG GEWWA L-BELT T'AMALFI
U
MAWRA MAL-KOSTA AMALFITANA

19 - 26 ta' Lulju, 2010

 

Ghall-okkazjoni tas-sena cinkwantinarja mill-martirju ta' Sant'Andrija gie organizzat pellegrinagg gewwa l-Belt ta' Amalfi fejn hemm mizmuma bl-akbar ghozza r-relikwiji insinji tal-qaddis Appostlu kif ukoll mawra f'postijiet ohra li jinsabu mal-kosta amalfitana.  Numru sabih ta' parruccani inghaqdu flimkien ghal din il-gita mmexxija mill-Kappillan u l-Vici Parroku.

 

Hajr lil Rev. Kappillan Dun Karm Camilleri, Vici Dun David Farrugia u Vincent Farrugia ghar-ritratti