PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Quddiesa  Pontifikali  Solenni  f'Gheluq  il-Festi  tal-1950  Sena  mill-Martirju  ta'  Sant'Andrija  -  30 ta' Novembru, 2010

  

Fl-okkazjoni tal-Festa Liturgika ta' Sant'Andrija Appostlu u gheluq il-festi Specjali tal-1950 sena mill-Martirju ta' Sant'Andrija Appostlu, il-Parrocca ta' Hal Luqa laqghet fi hdanha ghall-ewwel darba lill-E.T. Mons Tommaso Caputo, Nunzju Apostoliku f'Malta li ppresieda Koncelebrazzjoni Pontifikali Solenni gewwa l-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Andrija Appostlu.  Ic-celebrazzjoni inghatat bidu bit-Transulazzjoni Solenni tar-Relikwija minn fuq l-Altar tac-Cintura ghall-Altar Maggur fejn tkantat l-Antifona 'Cum Pervenisset' ta' Domenico Anastasi OSA mill-Chorus Excelsior.  Lejn  l-ahhar tal-quddiesa, il-Kappillan Dun Karm Camilleri pprezenta rigali ta' tifkiraa lill-Mons Caputo.   

Ritratti - N. Zammit