PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Pellegrinagg devozzjonali bir-relikwija u l-Istatwa ta' Sant' Andrija Appostlu   -   30 ta' Novembru, 2009

 

 

 

 

 

 

Fl-okkazjoni tal-gheluq il-festi tat-375 sena parrocca u l-ftuh tal-1950 sena mill-martirju ta' Sant' Andrija Appostlu, sar pellegrinagg bir-relikwija u l-Istatwa ta' Sant' Andrija wara li ntemmet il-quddiesa pontifikali gewwa l-knisja parrokkjali ppreseduta mill-Isqof Cauchi.  Il-pellegrinagg tmexxa mill-W. Rev. Kan. Albert Schembri, u hadu sehem il-membri tal-kleru, ghaqdiet, parruccani u devoti ta' Sant' Andrija.  Tul  il-pellegrinagg inghad talb u kant ta' l-okkazjoni.

Mad-dhul ta' l-istatwa lura fil-knisja parrokkjali, tkantat l-Antifona u inghatat il-Barka Sagramentali.  Wara, il-Kappillan Dun Karm Camilleri ipprezenta l-logo il-gdid tal-1950 sena fost ic-capcip tal-poplu prezenti.

 

Ritratt - J. Grima u A. Zarb