PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Hsieb  mehud  mill-kitbiet  dwar  l-Appostlu  Sant'Andrija

Is-sliem ghalik O Salib Imqaddes, li kont imqaddes bil-gisem ta’ Kristu.  Qabel ma ddendel fuqek is-Sinjur tieghi, int kont iggib biza’ lil kulhadd, izda issa gibt imhabba celesti u minn kulhadd mixtieqa.  Qawwi u ferhan gej ghandek sabiex int ukoll ferhan tilqa’ lili, dixxiplu ta’ dak li fuqek kien imdendel ghax jien dejjem kont fidil lejk u dejjem xtaqtek.

O Salib Imqaddes, li sirt sabih u dekoruz mill-gisem tas-Sinjur u li sa minn dejjem xtaqtek, aghzilni mill-bnedmin u hudni ghand l-Imghallem halli permezz tieghek jilqaghni Dak li bik feda d-dinja.

 

Mehud mir-Rakkont tal-Passjoni ta’ Sant’Andrija ta’ Dun Vincenz Vella (1899)